QAQ 写树套树的时候忽然用到。。。

我们可以这样引用一维数组:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
int a[10];

void function1(int *array) {
/* some code */
}

void function2(int array[]) {
/* some code */
}

void function3(int *array) {
/* some code */
}

int main() {
function1(a);
function2(a);
function3(a);
return 0;
}

但是二维数组就有所不同,对于第二维和更高维的部分,必须给出大小,像下面一样。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
int a[10][20];

void function1(int array[10][20]) {
/* some code */
}

void function2(int array[][20]) {
/* some code */
}

int main() {
function1(a);
function2(a);
return 0;
}